Skånealliansens coronahaveri  

Skåne har under hela pandemin legat efter övriga landet i sådant som testkapacitet och vaccinationstäckning. Samtidigt har den styrande skånska Alliansen skyllt sina misslyckanden på regeringen och Folkhälsomyndigheten.
Det är hög tid att syna Skånealliansens coronahaveri. Det skriver Tony Johansson, kanslichef för Socialdemokraterna i Region Skåne.

Under våren 2020 seglade testningsfrågan upp på den politiska agendan. Inte minst efter att moderatledaren gjort oppositionspolitik av den. Han riktade sin kritik mot regeringen och krävde 50 000-100 000 tester i veckan. Rimligare hade förstås varit om han ringt sina partikollegor som styr de flesta svenska regioner. Men självfallet skulle inte det ha passat in i oppositionsskådespelet. Dessutom hade de moderata regionpolitikerna satt sig på tvären. En av dessa var Carl Johan Sonesson, som istället kritiserade regeringen och frånsvor sig ansvaret: ”Personligen tycker jag inte att det är Region Skånes uppgift att testa allmänheten brett”, förklarade han i Sydsvenska Dagbladet efter att regeringen gått ut med sitt testningsmål. 

Utan politiskt tryck blev resultatet därefter. Region Skåne låg i mitten av maj 2020 i botten bland landets regioner i antal utförda tester per capita. Det var först efter sommaren som Skåne nådde upp till sin andel av det nationella målet. 

Regeringens testningspolicy motarbetades på liknande sätt av andra borgerliga regionledningar, däribland Stockholms. Coronakommissionen beskriver denna tvist mellan regionerna och staten som ett ”haveri” och konstaterar att ”det står klart att regionerna ansvarar för att provta den som kan misstänkas vara smittad av en allmän- eller samhällsfarlig sjukdom”.  

Få tester – fler döda

Skåne hade inte bara låg testkapacitet, utan utmärkte sig även med långa ledtider mellan såväl boknings- och testtillfälle som mellan test och resultat. Det konstateras i en av Coronakommissionens underlagsrapporter: Kartläggning av skillnader i regionernas insatser för provtagning och smittspårning under coronapandemin. 

Det kunde ta över sex dygn mellan bokning av provtagning och testresultat och då medelinkubationstiden är fem dygn blir sannolikheten stor att smittkedjor inte kan brytas. Resultatet blev fler dödsfall i regioner som testade få. I rapporten dras följande slutsats:

”Regioner som testat mer har haft färre dödsfall i förhållande till folkmängden. Regioner med 1000 fler testade per 100 000 invånare och vecka, har i genomsnitt haft 18 färre dödsfall per 100 000 invånare under samma period.”

Borgerliga regionpolitikers personliga tyckande i fråga om ansvaret för testerna får därmed mycket konkreta effekter. En snabbare utbyggnad och kortare ledtider hade kunnat spara liv. 


SOSSEN-nr8_ny-1-1


Kaos när vaccinationerna privatiseras 

Jag betraktar mig själv som hyggligt bevandrad dator- och mobilanvändare, men självförtroendet fick sig onekligen en törn när jag skulle försöka boka vaccinationstid. Snart insåg jag dock att det inte berodde på handhavarfel att jag efter två timmar, efter att jag loggat in på fem olika vaccinationsenheter, genomlidit flera krascher, och efter att jag hade fyllt i flera digitala formulär ändå inte lyckats boka en vaccinationstid. 

Det handlade inte om mig – det handlade om att Region Skåne upphandlat alla vaccinationerna i den så kallade fas fyra. Sexton privata leverantörer skulle lösa vaccinationerna av den breda allmänheten. 

De samarbetade inte, de samordnades inte, och de hade olika bokningssystem som inte var byggda för att klara trycket, varvid de naturligtvis bröt samman omedelbart. Efter sommaren framkom även att Region Skåne inte ställt krav på att få ta del av de privata entreprenörernas register på individnivå. Det gjorde att man nu inte hade några register på vilka som vaccinerat sig, vilket omöjliggjorde riktade kampanjer gentemot dem som ännu inte vaccinerats.

 Men problemen med alliansens vaccinationsmodell hade börjat långt tidigare. Först efter en månad av påtryckningar informerade alliansledningen regionstyrelsen om var vaccinationsplatserna skulle ligga. Då med det chockartade beskedet att två av tre vaccinationsplatser hade strukits. 

Av de utlovade 160 vaccinationsplatserna blev det bara 56 kvar och de var dessutom dåligt geografiskt fördelade. Stora delar av Österlen och övriga östra Skåne blev vita fläckar på kartan. De egna tillkortakommandena skylldes som vanligt på staten och de osäkra vaccinleveranserna. Men att vaccinleveranserna var osäkra hade varit känt under hela våren. Problemet för skånskt vidkommande var att Alliansen genom att handla upp hela kapaciteten för vaccineringen av den breda allmänheten skapade låg resiliens i de egna systemen. När leveranserna minskade följde att antalet platser måste minska, eftersom det är svårt att få ekonomi i en privat vinstdrivande verksamhet som bara kan hålla öppet några dagar i veckan. Följaktligen koncentrerades antalet vaccinationsplatser. Det hade inte varit nödvändigt om vårdcentralerna utgjort ryggraden för vaccinationerna och upphandlade aktörer fått agera komplement. 

 

SOSSEN-nr8_ny_diagram

– Statens agerande är ju lika för alla regioner, så hur kommer det sig att Skåne presterar så mycket sämre än andra regioner?”

 

Vaccinationstakten blir lidande

Region Skåne började halka efter i vaccinationstakten redan från mars 2021, men det är först under fas fyra, det vill säga under vaccinationerna av den breda allmänheten, den som skulle skötas av privata aktörer, som Skåne blir märkbart sämre än Sverigesnittet. I början av oktober skilde det som mest. Då låg Skåne hela 6 procentenheter efter genomsnittet för övriga regioner. 

Problemen i den skånska vaccinationsprocessen är dock inte isolerade till de privata aktörerna. Skåne låg under hösten 2021 även långt efter i dos 3-vaccineringen av riskgrupper och äldre. 

I skrivande stund visar den senaste vaccinationsstatistiken för dos 3, att Skåne för gruppen 65+ ligger i botten tillsammans med Stockholm och Västra Götaland, 5 procentenheter lägre än genomsnittet och drygt 8 procentenheter lägre än Västerbotten som är den region som presterat bäst. 

Ansvarsflykten

Alliansledningen har dock konsekvent duckat allt ansvar. Genom att hela tiden placera sig i opposition till regering och folkhälsomyndighet har regionstyrelsens ordförande inte bara tillförsäkrat sig ett ordentligt medieutrymme, utan också funnit ett sätt att skylla egna misslyckanden på någon annan. 

Testning av bred allmänhet, tyckte han, som vi sett, inte var regionens ansvar. Som om hans personliga åsikter har någon relevans i en sådan fråga. ”Haveri”, konstaterade Coronakommissionen om detta. 

Eller ta nerdragningarna i kollektivtrafiken som ledde till trängsel och därmed ökad risk för smittspridning. Det var regeringens fel. ”Om staten hade ersatt oss fullt ut hade vi inte behövt göra anpassningar i trafiken”, sa kollektivtrafiknämndens moderate ordförande till Trelleborgs Allehanda när smittspridningen var störst. Inte ett ord om att Region Skåne i själva verket under 2020 gjorde 353 miljoner kronor i vinst på de statliga coronaanslagen och därmed fick alla kostnader och mer därtill täckta. Att dessa medel inte kom kollektivtrafiken till del berodde inte på staten utan på att Alliansstyret höll inne pengarna. 

Upplägget var detsamma när det kom till indragna vaccinationsställen. Statens fel på grund av osäkra vaccinleveranser. Inte ett ord om bristerna i det skånska upplägget att privatisera vaccinationerna. Och åter samma agerande när det var dags för dos 3. För det ansträngda läget på de skånska vårdcentralerna skylldes Folkhälsomyndigheten, trots att det egentligen handlar om egna skånska planeringsmissar.

Alltid någon annans fel – aldrig de faktiskt ansvariga skånska allianspolitikernas. Envar måste naturligtvis fråga sig: statens agerande är ju lika för alla regioner, så hur kommer det sig att Skåne presterar så mycket sämre än andra regioner? På den frågan har vi fortfarande inte fått något svar från Alliansens regionpolitiker. Det är dags att de ställs till svars.

Tony Johansson

 

tony_johansson-2

Tony Johansson är kanslichef för socialdemokraterna i Region Skåne.


DELA!

SOCIALDEMOKRATERNA SKÅNE
Olof Palmes Plats 1
214 44 Malmö
Tel: 040 – 660 73 00
skane@socialdemokraterna.se
www.socialdemokraternaskane.se
www,facebook.com/SocdemSkane