Klasskillnader och ojämställdhet är de främsta förklaringarna till ojämlikhet i hälsa

Socialdemokraterna vill att Region Skåne höjer ambitionerna i folkhälsopolitiken. I en motion lägger partiet en lång rad förslag för att stärka regionens arbete för en bättre hälsa hos skåningarna.

Den senaste folkhälsorapporten som Region Skåne tog fram var dyster läsning. Problemen med övervikt och fetma ökar och samtidigt försämras den psykiska ohälsan hos yngre vuxna. Skillnaderna i hälsa och välmående är stora mellan olika befolkningsgrupper. Detta syns mellan könen, men framförallt får utbildningsbakgrund genomslag. Allra störst är skillnaden mellan kvinnor med förgymnasial utbildning och män med eftergymnasial utbildning.
 
– Klasskillnader och ojämställdhet är de främsta förklaringarna till ojämlikhet i hälsa. Det är alldeles uppenbart att det krävs en betydligt mer offensiv politik för att bryta detta, framför allt inom hälso- och sjukvården. Men det hälsofrämjande arbetet måste bedrivas på alla nivåer, säger Henrik Fritzon, Socialdemokraternas gruppledare i Region Skåne.
 
I motionen föreslår Socialdemokraterna att en regional folkhälsostrategi tas fram och att Region Skåne tar ett större ansvar för att samla in och analysera tillgängliga hälsodata för att ge en samlad bild av folkhälsan i regionen och vilka orsaker till skillnader som finns.
 

” Vi kan inte acceptera dessa skillnader i cancervården. Det är en grundläggande rättvisefråga, och bokstavligen en fråga om liv och död”

Primärvården har, konstaterar Socialdemokraterna, en nyckelroll i det hälsofrämjande arbetet. Framförallt har tidiga insatser inom mödra- och barnhälsovården visat sig ge god effekt. Resurserna i primärvården är dock otillräckliga. Det borgerliga regionstyret har sänkt den del av ersättningen till vårdcentraler, barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler som tar hänsyn till patientunderlagets socioekonomi. Det innebär mindre pengar än tidigare till vårdcentraler i utsatta områden. Sänkningen gör det svårare för primärvården att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i de socialt utsatta områden där behoven är som störst.
 
– Vi är ofta överens med Alliansen om att det är viktigt att arbeta förebyggande, men skillnaden är att de allt för ofta saknar jämlikhetsperspektivet. Det visar den här sortens förändringar som bara kommer att öka skillnaderna i hälsa, säger Henrik Fritzon.
 
För att stödja vårdcentralernas hälsofrämjande arbete vill Socialdemokraterna också öppna fler levnadsvanemottagningar i Skåne. Levnadsvanemottagningar tar hand om patienter som behöver hjälp med att skaffa sig mer hälsosamma levnadsvanor – ofta handlar det om alkohol och övervikt – men som vårdcentralerna inte riktigt klarar av att ta hand om själva. Idag finns bara en sådan i regionen och den ligger i Malmö med en filial i Lund. För att säkerställa en jämlik vård måste de finnas tillgängliga på fler orter runt om i Skåne.
 
Socialdemokraterna vill också ha fler familjecentraler, insatser för att personer med funktionsnedsättningar ska få en mer sammanhållen och tillgänglig vård, och en översyn av hur man kan få ett mer jämlikt deltagande i de regionala screeningprogrammen för cancer.
 
Tidig upptäckt är en av de viktigaste faktorerna som påverkar överlevnaden i cancer, men deltagandet i screeningprogram varierar mycket mellan olika områden och bortfallet är som vanligt störst i socialt utsatta områden.
 
– Vi kan inte acceptera dessa skillnader i cancervården. Det är en grundläggande rättvisefråga, och bokstavligen en fråga om liv och död, säger Henrik Fritzon. 


 

HF1


Henrik Fritzon
är regionråd och gruppledare för socialdemokraterna i Region Skåne. 

 

DELA!

SOCIALDEMOKRATERNA SKÅNE
Olof Palmes Plats 1
214 44 Malmö
Tel: 040 – 660 73 00
skane@socialdemokraterna.se
www.socialdemokraternaskane.se
www,facebook.com/SocdemSkane